Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕНА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН CHASTITE.BG

 

 

I. ПРЕДМЕТ

 

Чл. 1. Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между ЧАСТИТЕ БГ ООД, ЕИК 202545624, гр. София 1113, ул. Николай Хайтов № 3А, представлявано от МИХАИЛ ПОПОВ, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин „CHASTITE.BG”, наричан по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

 

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

 

1. Наименование на Доставчика:  ЧАСТИТЕ БГООД

2. Седалище и адрес на управление:  гр. София 1113,ул. Николай Хайтов № 3А.

3. Адрес за упражняване на дейността:  "3011-та" 5, 1015 ж.к. Люлин 8, София, 1015 София

4. Данни за кореспонденция: "3011-та" 5, 1015 ж.к. Люлин 8, София, 1015 София.

Email: [email protected], тел: 0889 255 251

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 202545624

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес:  София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

тел.: 02/91-53-519

факс: 02/91-53-525

Email: [email protected]

Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02/933 0565

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 202545624

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН 

 

Чл. 3. ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет https://chastite.bg/, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН стоки (авточасти и консумативи), включително следното:

 

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане нa ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването илиизпълнението на договорас ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН, достъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлаганот ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН, съгласно поддържаните от ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН начини за разплащане.

 5. Да получават информация за нови стоки предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН;

 6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

 7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрезинтерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

 

Чл. 4. Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Чл. 5. (1) Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес https://chastite.bg/. или друго средство за комуникация от разстояние.

(2) По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки.

(3) Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН и настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса наЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИНи потвърдена след това с мейл към Ползвателя.

(4) Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия.

(5) Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките.

(6)Доставчикът има право да откаже направена покупка, в случай, когато има съмнение за злонамереност, както и при изчерпване на даден артикул. 

 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

(2) Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН

 

Чл. 7. (1) За да използва ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация.

(2) Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

(3) С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и/или"РЕГИСТРАЦИЯ",Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, с политиката за лични данни и есъгласен с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

(4) Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателя електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Получателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчикавъзникват пред-договорни отношения.

(5) При извършване на регистрациятаи изпращане на поръчкаПолзвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

(6) В случай че за регистрация на Ползвателя се използва профил в уеб социални мрежи или други мрежи, страна по договора е лицето, което е титуляр на използвания за регистрацията профил в съответната социална или друга мрежа. В този случай Доставчикът има право на достъп до данните, необходими за идентифициране на Ползвателя в съответната социална или друга мрежа.

 

Чл. 8. (1) Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес” по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

(2) При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(3) Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

(4) Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му по ал. 2.

(5) Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

(6) Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 V. СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

 

 Чл. 9. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика,за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки вЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(2) В случай на сключване на договор за покупко-продажба с използване на други средства за споразумение от разстояние, включително договор сключен по телефона: Ползвателя предоставя необходимата информация по телефон, след което Доставчикът изпраща информация за предложения договор за покупко-продажба на електронния имейл предоставен от Ползвателя. В случай че Ползвателя няма регистриран профил и не е приемал преди това Общите условия, Ползвателят е длъжен да приеме Общите условия на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(3) Договорът се сключва на български език.

(4) Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите общи условия, достъпни на адрес https://chastite.bg/

(5) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателяи/или предоставени лично от Ползвателя по телефон. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

(6) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

(7Договора за създаване на профил в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНсе счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажбаот разстояниена стока се счита за сключен от момента на потвърждаването изпратено от Доставчика към Ползвателя по електронен път.

(8) За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя посредством, изпращане на потвърждение на електронния имейл предоставен от Ползвателя на Доставчика.

(9) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

(10) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

(11) В случай на онлайн плащания или плащания по банков път, Доставчикът не носи отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателя или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на клиента в случаите, в които валутата е различна от BGN. 

(12) Всички изображения, поместени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН имат единствено за цел да създадат известна представа за предлаганата Стока, а не да я представят точно. Съответно, възможно е някои от изображенията на Стоките в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН да не отговарят на външния вид на съответната стока.  Доставчикът няма да носи отговорност за такива несъответствия.

 

Чл. 10. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

(1)  Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН или предоставяне нанеобходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация вЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН. За избягване на съмнение Ползвателя може да предостави данните и по телефон ако се е свързал с Доставчика директно посредством оставените телефони за контакт.

(2)  Посредством опцията за бърза поръчка, при която се предоставя, имена, телефон и адрес за доставка. Като в последствие поръчката се потвърждава по телефон.

(3) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИНчрез идентифициране с име и парола или свързване с Доставика посредством предоставените телефони за контакт.

(4) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

(5) Предоставяне на данни за извършване на доставката– адрес за доставка, имена, телефон, юридически данни (ако клиента е юридическо лице).

(6) Избор на способ и момент за плащане на цената.ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН предлага следните начини на заплащане на стоките:

- Наложен платеж с пощенски паричен превод при получаване на стоката;

- С банков превод по банкова сметка на Доставика;

С кредитна/дебитка карта през системата наEpay.BG.

Поръчки с метод на плащане  банков превод, Epay.BGсе изпълняват след постъпване на сумата по сметката на Доставчика.      

За избягване на всякакви съмнения по отношение на личните данни на Клиента - Уебсайтът не съхранява никаква информация, касаеща се до номера и/или вида на използваната за превода карта. Въпросната информация се обработва съгласно условията на доставчика на платежната услуга – Epay.BG.

(7) Потвърждение на поръчката;

(8) При получаване на пратката, Ползвателят е длъжен да провери съдържанието на пакета за съответствия на изпратената стока с подадената заявка

(9) При констатирани нарушения във външния вид на стоката Потребителят е длъжен да се обърне към куриера , който е длъжен да състави протокол за увреждане на пратката .

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НАПОТРЕБИТЕЛИТЕ

 

Чл. 11. Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние.

Чл. 12. (1) Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на сайта на ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН.

(2) Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всяка стока в сайта на ЕЛЕКТРОНИЯМАГАЗИН.Доставчика има право да променя цената, когато тя е въведена грешно и/или е обект на техническа или програмна грешка, както и при промяна на цената на която се търгува дадената стока.

(3)  Цените посочени в уебсайта не са намалени, а показват препоръчителна цена на дребно и цената на която продава Частите БГ ООД.

(4) Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на стоките, се определя от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

(5) Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

(6) Информацията, предоставяна на Ползвателите по този член е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН преди сключването на договора за покупко-продажба.

(7) Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН.

(8) Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

 

Чл. 13. (1) Потребителите се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

(2) Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената на доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Чл. 14. (1) Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Ползвателяадрес за доставка в срок до 10работни дни от датата на потвържадаване на поръчката или друг срок договорен между страните от Доставчика към Ползвателя. В случаите когато стоката не е получена след изтичането на максималният предвиден срок за достава, Ползвателяте длъжен да информира служителите на chastite.bg в срок от 5 работни дни, за да се изясни причината за забавянето и/или липсата на поръчаната стока. В случаите когато няма подаден сигнал от ПолзвателяЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИНне носи отговорност за недоставени стоки.

(2) Доставчикътси запазва правото да удължава посочените срокове с до 7 (седем) дни, без да информира предварително Потребителите. С предварителното съгласие от страна на Потребителя, заявил доставката, Доставчикътможе да удължава сроковете за доставка и с повече от 7 (седем) дни при определени условия (метеорологични, пътни условия, поръчка извън работно време).

(2) В случай че потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика ЕЛЕКТРОННИЯМАГАЗИН.

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми в срок до 30 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора.

(4) В случаите по ал. 3, Доставчикът има право да достави на потребителя стоки със същото качество и цена. Доставчикът уведомява потребителя по електронен път за промяната на изпълнението на договора.

(5) В случай на упражняване на право на отказ от договора за доставки по ал. 4, разходите по връщането на стоките са за сметка на Доставчика.

Чл. 15. Потребителят и Доставчикът удостоверяват обстоятелствата по предоставянето на стоката писмено в момента на доставката чрез саморъчен подпис, освен ако е уговорено друго.

VII. РЕКЛАМАЦИЯ И ОТКАЗ ОТ ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА  

 

Чл. 16. (1) Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на получаване на стоката.

 (2) В случай, че потребителят упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените от потребителя суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от дататана която стоката е била върната от Потребителя към Доставчика и след като бъде проверено спазването на изискването на чл. 16. ал. 3 отнасяща се до запазения търговски вид. Транспортните разходи по връщането на стоката към Доставчика са за сметка на Потребителя.

(3) Връщането на стоки към Доставчикасе извършва, при условие, че стоката е в същия вид, в който е била получена (с всички принадлежащи към нея, без да са били скъсани и/или остранявани), както и да не е замърсена, повредена или използвана.

(5) При отказ и рекламация от договора за покупко-продажба Потребителя попълва формуляр за отказ в сайта в секция – „Връщане на продукти“

 

VIII. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

 

Чл. 17 Правата на интелектуална собственост върху всички елементи и ресурси, разположени на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН – www.chastite.bg (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на „ЧАСТИТЕ БГ” ООД или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на chastite.bg, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.

Чл. 18 Доставчикът има и си запазва всички права върху интелектуалната собственост, свързани по някакъв начин с ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, независимо дали са негови собствени или получени чрез договорни отношения или по какъвто и да е друг законосъобразен начин.

Чл. 19 Нищо в сключения между Доставчика и Ползвателя договор за покупко-продажба няма да се счита като разрешение от страна на Доставчика към Ползвателя да копира, разпространява, публикува, предоставя на трети лица, променя по какъвто и да е начин каквато и да е част от Съдържанието в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН, включително но не само съдържанието на търговските марки, логата, мултимедийното съдържание на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН или описанията на стоките по какъвто и да е начин. Ползвателят няма право и да прехвърля, продава, разпространява материали, създадени чрез възпроизвеждане (копиране), изменение или публикуване на Съдържанието, освен с изричното съгласие на Доставчика.

Чл. 20 При копиране или възпроизвеждане на информация както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на chastite.bg, Клиентът дължи на chastite.BG неустойка в размер на 3 000 (три хиляди) лева за всяко отделно нарушение. Посоченият размер на неустойката не лишава ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАИН от правото да претендира обезщетение и за по-големи вреди над размера на неустойката

IX. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ И ПОЛИТИКА НА БИСКВИТКИТЕ

 

Чл. 21 (1) Личните данни на Ползвателите се обработват от Доставчика в качеството му на администратор на лични данни

(2)  Предоставянето на Лични данни от Ползвателя е доброволно, но необходимо за създаването на Профил, използването на определени услуги или сключване и изпълнението на договор за покупко - продажба.

(3)  Информация за обработката на лични дани и политиката за бисквитеките може да бъде намерена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН в съответните Политика за поверителност и Политика на бисквитките.

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

 

Чл. 22 (1) Доставчикът си запазва правото да актуализира и изменя Общите условия на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН периодично, за да отразява всякакви промени на начина, по който уебсайта функционира и условията или всякакви промени на законовите изискавния. В случай на такава промяна ще публикуваме в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН изменената версия на Общите условия, поради което моля периодично да проверявате съдържанието на настоящия Документ. Към всяка сделка през ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се прилагат общите условия, които са били в сила към момента на сключването на договора за покупко-продажба.

(2) Ако някоя от разпоредбите на настоящите общи условия на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН се окажат недействителни или неприложими, независимо от причината за това, то това не влече недействителността или неприложимостта на останалите разпоредби.

(3) Доставчикът полага усилия, за да поддържат точността на информацията, представена в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН. Въпреки това, като се има предвид възможностите за допускане на технически грешки или пропуски в информацията, ДОСТАВЧИКЪТ уточнява, че изображенията на продуктите имат илюстративен и насочващ характер, съответно доставените продукти могат да се различават от изображенията.

(4) Всички стоки, включително тези в промоция/намаление се продават и доставят до изчерпване на количествата дори това да не е изрично отбелязано в ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН.

(5) За неуредените от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. 

В случай, че имате въпроси и препоръки по отношение на настоящите Общи условия, предоставяните в chastite.bg услуги и други, моля да ги изпращате на следните адреси на електронна поща: [email protected]

Този сайт използва бисквитки. За повече информация тук
Разбрах