Политика на поверителност

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

НА ЧАСТИТЕ БГ ООД

 ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

 

Въведение

С представяне на настоящите правила имаме за цел да Ви разясним каква информация събираме за Вас, защо и как го правим, какви са правата Ви съгласно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година - GDPR).

Защо е необходимо Вашето съгласие?

Наш изключителен приоритет е да защитаваме личните Ви данни и да получим Вашето свободно, информирано и недвусмислено съгласие за обработка на личните Ви данни от Частите БГ ООД. 

Ако маркирате „Приемам Политиката за поверителност”Вие се съгласявате, че предоставяте личните си данни доброволно, че сте се запознали с правата си по ЗЗЛД и РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година-GDPR и давате своето съгласие личните Ви данни да бъдат събирани, обработвани, съхранявани и предавани на трети лица за цели, които сме посочили по-долу. 

Определения

„Лични данни“ означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“ или “потребител”); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата и умствената, икономическата, културната или социалната идентичност на това физическо лице;

„Администратор“ означава орган, който сам или съвместно с други органи определя целите и средствата за обработването на лични данни; когато целите и средствата за това обработване се определят от правото на Европейския съюз или правото на Република България, администраторът или специалните критерии за неговото определяне могат да бъдат установени в правото на Европейския съюз или в българското законодателство. В настоящия случай администраторът е „Частите БГ” ООД (наричано по-долу за краткост „Частите”), дружество надлежно регистрирано и действащо съгласно законите на Република България с ЕИК 202545624, със седалище и адрес на управление: гр. София 1113, район Изгрев, ул. Николай Хайтов № 3А, партер, офис 1-5;

„Обработващ лични данни“ означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която обработва лични данни от името на администратора;

„Обработване“ означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друга форма на осигуряване на достъп до данните, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

„Надзорен орган“ означава независим публичен орган от държава членка на Европейския съюз, отговорен за наблюдението на прилагането на правилата за защита на личните данни. За Република България надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

Цел на политиката

Тази политика за поверителност има за цел да гарантира, че Администраторът:

·     спазва законодателството в областта на защитата на данните, а именно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни и останалото приложимо законодателство, и следва добрите практики;

·     защитава потребителите, служителите, клиентите и партньорите на Частите БГ ООД;

·     гарантира прозрачност за начините, по които се съхраняват и обработват личните данни на субектите;

·     осигурява защита от рисковете, свързани с нарушаване на данните.

 

Как събираме информация за Вас?

Ние можем да събираме информация за Вас по няколко начина:

Попълвани и изпращани от Вас форми, свързани с регистрация или използваните услуги, или във връзка със сключването на договор за покупка.

Чрез изпращането им, Вие съзнателно споделяте лични данни. 

За всяка форма, съдържаща изпращане на лични данни, ще посочим целите на използване, срок на съхранението им, трети страни, с които евентуално ще ги споделим, начините да упражните правата си по Регламента.

Ще минимизираме обема данни във формата спрямо според обявените цели.

Например:

·     когато създавате профил на уебсайта на Частите БГ ООД, Вие ни предоставяте лична информация, включително имената си, телефонен номер, адрес и електронна поща. 

·     когато участвате в игри, конкурси или промоции на Частите БГ ООД и/или на трети страни – Партньори на Частите БГ ООД. Вие предоставяте лична информация според спецификата на играта, обичайно – имена, телефонен номер, електронна поща.

·     когато закупувате артикули и стоки от нашия онлайн магазин за авточасти и аксесоари за коли вие ни предоставяте обичайно лични данни – имена, телефонен номер, електронна поща, адрес за доставка, банкова сметка. Данните се предоставят във връзка с изпълнението на договорното вазимноотношение между страните. Вие ни предоставяте лични данни посредством различните методи за създаване на поръчка: през Ваш профил, през опцията за бърза поръчка, по телефон, по мейл или друга форма на комуникация.

Наши оператори отговарят на Вашите обаждания по телефон във връзка с Ваши запитвания или директно сключване на договор за продажба на избран от Вас продукт. При сключване на договор по телефон ние ще поискане Вашите личнни данни, за да може да обработим Вашата поръчка и да Ви изпратим стоката. Ние обработваме тези данни на база на нашето договорно отношение и легитимния ни интерес.

Ние предоставяме възможност да се свържете с нас и посредсвон онлайн чат, през който отново да ни предоставите Вашите данни във връзка с обработка на Ваша поръчка или запитване за конкретен артикул. Ние обработваме тези данни на база на нашето договорно отношение и легитимния ни интерес.

·     когато се запишете за нашия информационен бюлетин, Вие ни предоставяте Вашия имейл адрес.

Данни, събирани чрез наблюдения

Понякога събираме информация за Вас наблюдавайки Вашето поведение на сайтовете ни и в мобилните ни апликации. 

За целта използваме стандартни за Internet подходи за проследяване на потребителското поведение, напр. използване на мрежово оборудване, за проследяване на IP адреса Ви, анализиране на информацията налична като част от комуникацията в изпозлваните от нас протоколи за запис и обмен на идентификатори на Вас и устройството Ви, напр. HTTP GET/POST   заявките, използване функционалностите на JavaScript и други стандартни и широко разпространени в WEB програмни езици за извличане на данни и информация за контекста Ви бразуър, операционна система, резолюция на екрана, език и др.

Данни, получени от трети страни

Понякога, след Ваше изрично съгласие дадено през инструментитена партньора, можем да получим данни от трети страни, напр. данни от профила Ви в социални мрежи, като Facebook.

Възможно е тези данни да бъдат обединени с други лични данни за Вас, с които вече разполагаме. 

Използвайки различни инструменти за онлайн анализ, ние можем да получим детайлни, но агрегирани данни за аудиторията на сайтовете ни. Това не са лични данни по смисъла на Регламента.

Бисквитки

 

Частите БГ ООД използва на своите сайтове бисквитки за съхранение на настройки и идентификатори, необходими за  предоставяне на посочните в сайта услуги. 

Някои от тези бисквитки са технически необходими за нормалното функциониране на сайтовете.

Повече информация за политиката на Частите БГ ООД по отношение на бисквитките може да намерите тук

 

Каква информация събираме и обработваме, когато ползвате нашите услуги?

Попълвани и изпращани от Вас форми

Възможно е да събираме разнообразни лични данни, според целите на формата и уговорките ни с рекламните партньори. Събираме лични данни и с цел изпълнение на договора ни, когато поръчвате продукти от нашия онлайн магазин,  при попълване на формата за рекламация, както и когато се записвате за информационен бюлетин

Обичайно, събираме следните данни: 

·     Вашите имена;

·     Потребителско име;

·     Парола;

·     Мобилен телефон;

·     Адрес на електронна поща;

·     Град;

·     Адрес за физическа доставка – при електронна търговия;

·     Данни за кореспонденция с Вас – при електронна търговия;

·     Номер на банкова сметка – при рекламация;

·     Информация за законен представител на юридическо лице, ЕИК и адрес на управление на юридическо лице – при желание за издаване на фактура на юридическо лице.

При плащане с карта(Visa, Mastercard, Visa Electonи др.)или посредством миркосметка/на каса в Ипей АД нашия сайтпренасочва към сайта на Оператора(https://www.epay.bg/), като ние не получаваме и несъбираме лични данни във връзка с Вашите плащания.

Информация на политиката на поверителнот на Ипей АДможе да намерите на следния адрес: - https://www.epay.bg/v3main/front/declaration

 

Данни, събирани чрез наблюдения

За всички посетители ние и доставчиците на използваните от нас инструменти, обичайно събираме следните данни за Вас: 

·     IP адреса, от който правите посещението;

·     Идентификатор на браузъра Ви;

·     Идентификатор на мобилното Ви устройството;

·     Несъдържащ лични данни Ваш идентификатор;

·     История на поведението Ви – посетени страници, време прекарано на тях, закупени продукти и други;

·     Поведение спрямо съдържанието на сайта/мобилната апликация – навигация, използвани интерфейсни елементи, време на престой;

·     Вашите търсения;

·     Поведение спрямо сервираните Ви реклами – какви и колко реклами са сервирани; къде са сервирани; видени реклами; реализирани кликове, пропуснати реклами и други;

·     Вашите коментари.

 

За логнатите потребители, към посочените по-горе данни, събираме и идентификатори, свързващи ги с конкретния профил на потребителя.

 

Данни, получени от трети страни

В зависимост от източника на данни, това включва:

·     Основна информация за профила, като име, имейл адрес, дата на раждане;

·     Подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти;

·     Вашият контакти и начина Ви на свързаност с тях.

Можете да разгледате политиките за конфиденциалност на основните социалнии платформи, на следните адреси:

https://www.facebook.com/about/privacy

https://polcies.google.com/privacy

 

За какви цели обработваме информацията?

Информацията, която събираме и обработваме за Вас може да се използва за следните цели:

Нормално функциониране на сайтове ни

Тези данни са стриктно необходими за нормалната работа на сайтовете и мобилните ни апликации. Чрез тях можем да удостоверим самоличността Ви като логнат потребители, да Ви покажем по-добре съдържанието, да заредим сайта по-бързо, да защитаваме сайтовете и Вас от посегателства.

Такива данни например са данните от сесията Ви – информация дали сте логнат, кеширано съдържание и други.

Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането Ви във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

За договорно изпълнение на услугите ни

Електронната търговия изисква да споделите с нас лични данни. Използваме ги за да можем да изпълним договора си с Вас, за продажба и доставка на предлаганите от нас стоки. При сключването на договор Вашите данни се обработват във връзка с: обработване на поръчката, приемане, валидириране, уточняване, изпращане и други; издаване на документи във връзка с обработката на поръчката; разрешавани на проблеми свързани с анулиране на поръчки или всякакви други промени по вече направените от Вас поръчки; връщане на продукти в съотвествие със законовите разпоредби; възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби; оказване на подкрепра, включително даване на отговори на Вашите въпроси във връзка с поръчката Ви или продуктите които предлагаме.

Други предлагани от нас услуги са възможностите да добавяте профил на вашия автомобил в създадения Ви акаунт, профилни снимки, новини, коментари, и други. Използваме личните Ви данни,което ни дава възможност да Ви идентифицираме и при необходимост – да модерираме добавеното от Вас съдържание. 

Тук попадат и данните, свързани с идентифицирането на потребителя във връзка с регистрация за използване на наша услуга.

 

За запазване и достъп до информация

Тази цел е спомагателна за изпълнение на други цели – чрез използването на различни технически механизми, Частите БГ ООД ще може да изпълни някоя от другите описани цели.

Включва съхранение и достъп до информация, запазена на Вашето устройство, напр. идентификатори на устройство, идентификатори на потребител, рекламни идентификатори, бисквитки и други технологии. 

Тази цел е помощна – чрез използването на описаните в нея технически механизми, ние ще можем да изпълним някоя от другите описани цели. 

За персонализиране и профилиране

Събираме и обработваме информация за използването на услугите ни за последващо сервиране на персонализирана реклама и/или съдържание в друг контекст, напр. други сайтове и мобилни апликации, след време. 

Типично, съдържанието и поведението Ви на сайта/мобилната апликации се използва за създаване на заключения за Вашите интереси, чрез които се управлява бъдещият избор на сервирани реклами и/или съдържание.

Целите, преследвани от Частите БГ ООД са: осигуряване на по-добро преживяване на потребителите на сайтовете, мобилните апликации и услугите на Частите БГ ООД, чрез показване на релевантни реклами.

За подбор, доставка и отчитане на сервираните реклами

Частите БГ ООД предлага безплатни за достъп от потребителите си уебсайтове и мобилни апликации. За да може да осигури финансиране на дейността си, Частите БГ ООД сервира реклами на потребителите си. 

Известно е, че сервирането на реклами и свързаните с тази дейност събиране на данни за потребителското поведение и изграждане на профили на потребителите са измежду най-сериозните причини за създаване на ОРЗД. 

Частите БГ ООД разбира отговорностите си към потребителите и се стреми да ограничи събирането и обработката на данни за целите на оптимизиране сервирането на реклами до възможния минимум. Все пак, технологичното развитие е довело до създаването на сложна система от отношения и обмен на данни, за тези цели.

Събираме информация и я комбинираме с предишно налична, за да подберем и Ви доставим релевантна реклама и за да можем да измерим доставката и ефективността й. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите предишни интереси към подбрани реклами, обработка на данни за поведението Ви, когато рекламата Ви е била показана, колко често Ви се показват дадени реклами, къде и кога са Ви били показани, дали сте предприели действие свързано с рекламата, включително клик на рекламата и направена покупка. 

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За подбор, доставка и отчитане на сервираното съдържание

Събираме информация и я комбинираме с предишно събрана, за да подберем и Ви доставим релевантно съдържание и да измерим доставката и ефективността му. Това може да включва предварително събрана информация за Вашите интереси към съдържанието, обработка на данни за показаното Ви съдържание, колко често или за колко време е било показано, дали сте предприели действие, свързано със съдържанието, включително клик на съдържанието.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

За измерване

Събираме информация за Вашето използване на съдържанието и я комбинираме с предишно събрана, за да измерим, разберем и отчетем Вашето използване на услугите ни. 

Нашият бизнес модел е изграден на основата на предоставяне на потребителите на безплатен достъп до съдържанието на уебсайта ни. С оглед на нормалното функциониране на нашите уебсайтове и следване на нормалната бизнес логика, имаме нужда от базово измерване на потребителското Ви поведение. 

За целта използваме единствено инструмента Google Analytics, като до момента на получаване на Вашето съгласие сме изключили функционалностите Google Анализ функции за рекламиране и сме подали команда за анонимизиране на Вашето IP към Google Analytics. 

Ние смятаме, че по този начин, от една страна, сме минимизирали обема на събираната за целите на измерването информация до минимално необходимия за това размер и по този начин гарантираме, че тези данни не се използват за други цели, освен за Измерване, а от друга страна, вярваме, че защитаваме легитимния ни интерес за нормалното и необходимо функциониране на нашите услуги.

Тази цел не включва персонализиране и профилиране.

По възложение и за проекти на трети страни

При конкретни проекти по възложение на трети страни събираме Ваши лични данни, които им споделяме за осъществяване целите на проектите им. 

Детайлна информация за целите може да намерите в Общите условия на всеки конкретен проект, който ще Ви бъдат предоставени за получаване на Вашето съгласие. 

За да Ви информираме за игри и промоционални оферти на Частите БГ ООД и/или на трети страни – Партньори на Частите БГ ООД

За изпълнение на тази цел, събираме Ваши лични данни, за да Ви информираме за наши или на трети страни, наши партньори, инициативи, промоции, игри, оферти и други.

За всички описани по-горе цели можем да използваме инструменти на трети страни. 

За обработване на личните Ви данни, включително предоставяне на компетентни органи в предвидените в законите случаи и за изпълнение на законови задължения на Частите БГ ООД (включително счетоводни и данъчно цели съгласно счетоводното и данъчно законодателство), както и за цели, свързани с изпълнение на задълженията на страните по договор

За целите на планиране, отчетност и статистика

За целите на планиране, отчетност и статистика означава всяка операция по събиране и обработване на лични данни, необходими за статистически изследвания или за изготвяне на статистически резултати, както и за подготовка, реализиране и проверка на планове и резултатите от тях. 

За Маркетингови цели

За да Ви изпращаме винаги актуална и полезна информация за нашите инициативи, събираме данни като адрес на електронна поща или друг начин за контакт с Вас – Viber, Skype, Messenger профил или такъв в друга комуникационна платформа. 

Кой друг има достъп до тази информация?

Ние понякога разкриваме Вашата лична информация на трети лица - Партньори на Частите БГ ООД, включително и на такива трети лица, находящи се извън Европейския съюз, при спазване на изискванията на Регламента, като например:

·     Трети лица, с които Частите БГ ООД има договорни правоотношения да организира игри, конкурси или промоции за тези Партньори;

·     Трети лица, с които Частите БГ ООД има договорни правоотношения да публикува реклами и популяризира чрез други подходящи способи техни продукти и услуги;

·     Трети лица, с които Частите БГ ООД има договорни правоотношения за извършване на Измервания, За подбор, доставка и измерване на сервиране на съдържание или реклами, включително сървъри за доставка на рекламно съдържани, борси за търгуване на инвентар (Ad Exchanges) издателски инструменти (SSP), рекламодателски инструменти (DSP);

·     Трети лица, с които Частите БГ ООД има договорни правоотношения за ползване на колокационни услуги;

·     Трети лица, с които Частите БГ ООД има договорни правоотношения за ползване на Виртуални сървъри (VPS);

·     Трети лица – доставчици на куриерски услугис оглед изпълнението на договорните отношения за доставка на поръчаните от Вас продукти;

·     Трети лица, предоставящи услуги за подобряване на рекламното таргетиране на продуктите и услугите на Частите БГ ООД и/или Партньорите на Частите БГ ООД;

·     Трети лица, предоставящи услуги във връзка със създаване на деперсонализирани потребителски сегменти, според потребителското поведение;

·     Индустриално признати доставчици на решения, публично декларирали съответствие с GDPR и e-privacy политиките, като Google и Facebook. Съгласието включва и поставяне и използване на маркиращи уникални деперсонализирани идентификатори, включително и с използване на cookies, localStorage или друга подходяща общоприета web технология;

·     Трети лица, предоставящи услуги на Частите БГ ООД като Счетоводители и счетоводни предприятия; Одитори и Одиторски предприятия; Юристи – Адвокати, адвокатски кантори и юрисконсулти; Нотариуси; Рекламни и ПР агенции; Дружества извършващи дейност по системно администриране на данниДружества разработващи и поддържащи нашия онлайн магазин.

Колко време пазим Вашите лични данни?

В зависимост от целите за на тяхното обработване, личните данни могат да се съхраняват за различен период от време. Ние обработваме и съхраняваме Вашите лични данни докато имате акаунт при нас, докато не се отпишете от нашия информационен бюлетин, обработваме ги за периода съгласно данъчните и счетоводни закони при наличие на сключен договор и др. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием информацията или да закрием акаунта Ви, ние ще отговорим на това искане като в определени случаи ще запазим определена информация, дори и след закриване на акаунта, когато приложимото законодателство го налага.

Как защитаваме сигурноста на Вашите лични данни?

Частите БГ ООД се ангажира да гарантира сигурността на Вашите лични данни като прилага подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти. 

Въпреки мерките, които прилагаме, за да защитаваме Вашите лични данни, ние сме наясно, че предаването на информация по интернет или други публичени мрежи не е напълно безопасно, като съществуват рискове данните да бъгат преглеждани и използвани от неупълномощени трети страни. Ние не можем да поемем отговорност за уязвимости на системи, които не са под наш контрол.

Какви са правата Ви във връзка с личните данни?

Наш приоритет е както да Ви информираме за Вашите законови права, така и да гарантираме тяхното спазване. Вие имате следните права, които следва да се съблюдават при обработване на личните Ви данни:

·     Право във всеки един момент да оттеглите съгласието си за обработка на личните Ви данни;

·     Да поискате коригиране или допълване на данните Ви при констатирана неточност чрез писмено заявление, отправено до нас;

·     Право на достъп до личните Ви данни; 

·     Право на ограничаване обработването на личните Ви данни;

·     Право на възражение срещу обработването на личните Ви данни;

·     Правото на преносимост на данните;

·     Право да поискате изтриване на личните Ви данни, които се обработват незаконосъобразно или с отпаднало правно основание (оттеглено съгласие, изпълнена първоначална цел, за която са били събрани и др.);

·     Право да поискате от Администратора на личните Ви данни да уведомите третите лица, на които Администраторът е предоставил Вашите данни, по отношение на коригиране, изтриване или ограничаване на обработването на личните данни.

·     Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни.

 

Моля, изпращайте Вашите въпроси и коментари на адрес: [email protected]

 

Кога Частите БГ ООД може да ползва данните Ви, за да се свърже с Вас? 

Можем да използваме предоставената от Вас информация, за да се свържем с Вас относно различни въпроси като:

·     да Ви уведомим за промени в политиките на Частите БГ ООД и настоящите правила;

·     да Ви отговорим, когато сте се свързали с нас или да Ви отговорим на Ваш коментар или жалба;

·     да Ви поканим да участвате в наши проучвания по отношение на услугите на Частите БГ ООД;

·     за маркетингови цели;

·     за да Ви изпратим подходящи предложения за продукти и услуги на Частите БГ ООД и/или на трети страни – Партньори на Частите БГ ООД;

·     за да Ви информираме за игри, конкурси или промоционални оферти на Частите БГ ООД и/или на трети страни – Партньори на Частите БГ ООД;

 

Никога няма да се свържем с Вас, за да поискаме паролата от Вашия акаунт.

 

Как мога да получа, актуализирам и управлявам моите лични данни?

Вие можете лесно да актуализирате и управлявате Вашата информация, като се свържете с нас на имейл [email protected]

Нашите уебсайтове използват „бисквитки”. Ако искате да научите повече за използването за „бисквитките” на нашите уебсайтове и това как да ги управлявате, прочетете нашата Политика за Бисквитки”.

Заключение

Настоящата политика за поверителност е актуална към дата 25.05.2018 г.

Частите БГ ООД запазва правото си по всяко време да променя и/или допълва настоящата Политика. Промените влизат в сила веднага след публикуването им на уебсайта, освен ако в актуализираната версия на Политиката не е предвидено друго. Трябва периодично да посещавате тази страница за преглед на Политиката. Политиката може да бъде актуализирани по всяко време без специално уведомяване на потребителите на Сайта. Частите БГ ООД не носи отговорност, ако даден потребител на уебсайтовете не се е запознал с последния актуален вариант на настоящата Политиката.


 

Този сайт използва бисквитки. За повече информация тук
Разбрах